Tillbaka till shoppen
Tillagd i shoppingbag! Tillagd! Du har nått maximalt antal artiklar för denna shoppingbag

   

  H&M-GRUPPENS SEKRETESSMEDDELANDE

  Kundernas engagemang för dataskydd och sekretess

  Att skydda personuppgifter och din integritet är av största vikt för H&M-gruppen. I detta sekretessmeddelande vill vi ge en tydlig, koncis och transparent kommunikation om insamling, användning, bearbetning, lagring etc. av personuppgifter som rör H&M-gruppens kunder.

  H&M-gruppen består av dotterbolag till H &M Hennes & Mauritz AB och dess varumärken; H&M, COS, Weekday, Monki, H&M HOME, & Other Stories, Arket och Afound.

  I detta sekretessmeddelande betyder "H&M-koncernens kund" en tidigare, nuvarande eller potentiell kund eller en användare av en produkt eller en tjänst som erbjuds av ett dotterbolag eller av ett varumärke inom H&M-gruppen, en besökare på en av våra officiella webbplatser eller i våra butiker.

   

  Principer

  H&M manifesterar sitt engagemang för din rätt till integritet och dataskydd genom att anamma följande principer.

  H&M använder personuppgifter på ett lagligt, rättvist, korrekt och öppet sätt.

  H&M samlar inte in fler personuppgifter än nödvändigt och endast för ett legitimt ändamål.

  H&M behåller inte mer data än nödvändigt eller under en längre period än vad som behövs.

  H&M skyddar personuppgifter med lämpliga säkerhetsåtgärder.

   

  Varför behandlar vi dina uppgifter?

  Vi använder och behandlar dina personuppgifter i samband med att du till exempel köper våra produkter online eller i butik, besöker vår webbplats eller kontaktar kundtjänst. Exempel på personuppgifter är fullständigt namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, betalningsinformation, köp-, order- och användarhistorik, IP-adress, medlems-id och annan ärenderelaterad information (t.ex. information som du lämnar när du kontaktar vår kundtjänst).

  Under varje specifikt avsnitt i detta sekretessmeddelande kommer du att informeras om syftet med varje relevant bearbetning av information.

   

  Vem är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter?

  Det svenska företaget H & M Hennes & Mauritz GBC AB är primärt ansvarigt för bearbetningen av personuppgifter inom ramen för detta sekretessmeddelande.

  Under varje specifikt avsnitt i detta sekretessmeddelande får du information om vem som är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter, hur ansvaret fördelas och hur du kan utöva dina rättigheter.

   

  Identifikation av H&M-gruppens personuppgiftsansvariga:

  H&M Hennes & Mauritz GBC AB (i förekommande fall)

  Adress: Mäster Samuelsgatan 46

  Postnummer: 106 38 Stockholm

  Sverige

  Företagsregister: Bolagsverket/företagsregistret

  Ansvarigt ombud: Helena Helmersson

  Momsregistreringsnummer: VAT NO. SE556070171501

  H&M-gruppens namngivna personuppgiftsansvariga ovan kallas i hela detta sekretessmeddelande individuellt eller kollektivt för Monki, "vi" eller "oss".

  Under vissa omständigheter delas ansvaret för dataskydd och din integritet med tredje part, såsom bank- och finansinstitut, posttjänster eller leverantörer av elektronisk kommunikation. Mer information finns under varje specifikt avsnitt i detta sekretessmeddelande.

   

  Var behandlar vi dina uppgifter?

  De personuppgifter som vi samlar in från dig lagras i allmänhet inom ett land i Europeiska unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EU/EES") men kan också, när det är nödvändigt, överföras till och behandlas i ett land utanför EU/EES. All sådan överföring av dina personuppgifter kommer att utföras i enlighet med gällande lagar och utan att undergräva dina lagstadgade rättigheter.

  Från tid till annan kan vi överföra personuppgifter från EU/EES till ett tredje land som inte godkänts av Europakommissionen som ett säkert land för sådan överföring (beslut om adekvat skyddsnivå). När så är tillämpligt kommer H&M att använda standardavtalsklausuler för att säkerställa en liknande skyddsnivå som beviljas inom EU/EES eller andra lagliga grunder för överföring.

   

  Vem har tillgång till dina uppgifter?

  Dina personuppgifter är tillgängliga och åtkomliga endast för dem som behöver uppgifterna för att uppnå det ändamål som avsetts med behandlingen. I den mån det är nödvändigt kan dina personuppgifter komma att delas mellan H&M-koncernens företag och varumärken, med leverantörer och underleverantörer (i egenskap av personuppgiftsbiträden och underbiträden) som utför vissa uppgifter för Monkis räkning och med oberoende tredje parter.

  Dessutom kan vi också lämna ut personuppgifter till tredje part, om vi har anledning att tro att användning eller avslöjande av sådan information är nödvändig eller tillrådlig för att: (i) genomföra utredningar av eventuella lagöverträdelser; (ii) identifiera, kontakta eller vidta rättsliga åtgärder mot någon som kan bryta mot ett avtal de har med oss; (iii) utreda säkerhetsöverträdelser eller samarbeta med statliga myndigheter i enlighet med en rättslig fråga; eller (iv) för att skydda våra rättigheter, säkerhet eller egendom, inklusive förebyggande av bedrägeri.

  Vi förbehåller oss rätten att överföra alla personuppgifter vi har om dig i händelse av att vi går samman med eller förvärvas av en tredje part, genomgår en annan affärstransaktion som en omorganisation eller om någon sådan transaktion föreslås.

   

  Vilken är den rättsliga grunden för behandlingen?

  Monki får inte samla in, behandla, använda, lagra osv. personuppgifter utan giltig rättslig grund. Lagligheten kan härledas från ditt samtycke, genom avtal, lagstadgade skyldigheter eller från vår lagliga rätt som företag. För varje specifikt ändamål att behandla personuppgifter som vi samlar in från dig kommer vi att informera dig om vilken rättslig grund som kommer att gälla och vilka rättigheter du har rätt att utöva. om tillhandahållandet av personuppgifter är lagstadgat eller krävs för att ingå ett avtal och om det är en skyldighet att tillhandahålla personuppgifterna och eventuella konsekvenser om du väljer att inte göra det.

   

  Vilka är dina rättigheter?

  Rätt till tillgång:

  Du har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter vi har om dig. Du kan kontakta kundtjänst så förser vi dig med dina personuppgifter via e-post.

  Rätt till flyttbarhet:

  Närhelst Monki behandlar dina personuppgifter på automatiserad väg, baserat på ditt samtycke, eller baserat på ett avtal, har du rätt att få en kopia av dina uppgifter överförda till dig eller till en annan part. Detta gäller endast de personuppgifter du har lämnat till oss.

  Rätt till korrigering:

  Du har rätt att begära korrigering av dina personuppgifter om uppgifterna är felaktiga, vilket inkluderar rätten att få ofullständiga personuppgifter kompletterade.

  Om du har ett Monki-konto kan du redigera dina personuppgifter på dina kontosidor.

  Rätt till radering:

  Du har rätt att när som helst radera alla personuppgifter som behandlas av Monki med undantag för följande situationer:

  * du har ett pågående ärende hos kundtjänst

  * du har en öppen beställning som ännu inte har skickats eller bara delvis skickats

  * du har en obetald skuld hos Monki, oaktat betalningsmetod

  * du misstänks för att ha, eller har, missbrukat våra tjänster under de senaste fyra åren

  * din skuld har sålts till en tredje part under de senaste tre åren, eller avseende kunder som avlidit: under det senaste året

  * om du har gjort något köp kommer vi att behålla dina personuppgifter i samband med den transaktionen för bokföringsändamål

  Din rättighet att invända mot behandling som har stöd i laglig rätt:

  Du har rättighet att invända mot sådan behandling av dina personuppgifter som har stöd i H&M-gruppens lagliga rätt. Monki kommer inte att fortsätta att behandla personuppgifterna om vi inte kan visa skäl för en sådan process som är legitima och som åsidosätter dina intressen och rättigheter eller om vi gör det på grund av rättsliga anspråk.

  Rätt till begränsning:

  Du har rätt att begära att bearbetningen av dina personuppgifter begränsas under följande omständigheter:

  * om du invänder mot en bearbetning som har sin utgångspunkt i Monkis legitima intresse, ska Monki begränsa all bearbetning av sådana uppgifter i väntan på att det legitima intresset verifieras.

  * om du hävdar att dina personuppgifter är felaktiga måste Monki begränsa all bearbetning av sådana uppgifter i väntan på att personuppgifternas riktighet verifieras.

  * om behandlingen är olaglig kan du motsätta dig radering av personuppgifter och istället begära att användningen av dina personuppgifter begränsas

  * om Monki inte längre behöver personuppgifterna men det krävs av dig att du ska försvara rättsliga anspråk.

   

  Hur utövar du dina rättigheter?

  Vi tar dataskydd på största allvar och därför har vi dedikerad kundtjänstpersonal som hanterar dina förfrågningar i förhållande till dina rättigheter som anges ovan. Du kan alltid nå dem på kundtjänst.

   

  Dataskyddsombud:

  Vi har utsett ett dataskyddsombud för att säkerställa att vi kontinuerligt behandlar dina personuppgifter på ett öppet, korrekt och lagligt sätt. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud genom att maila kundservice med DPO som ämnesrad. Du hittar den aktuella mailadressen för din region på kundtjänst

   

  Rätt att klaga hos en tillsynsmyndighet:

  Om du har klagomål på hur H&M-gruppen behandlar och skyddar dina personuppgifter och din integritet har du rätt att när som helst lämna in en reklamation till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) eller annan behörig tillsynsmyndighet i landet där du bor.

   

  Uppdateringar av vårt integritetsmeddelande:

  Vi kan behöva uppdatera vårt sekretessmeddelande. Den senaste versionen av sekretessmeddelandet finns alltid tillgänglig på vår webbplats. Vi kommer att meddela alla väsentliga ändringar av sekretessmeddelandet.

   

  Läs mer om vårt sekretessmeddelande för:
  Cookies
  Inköp online och i butik
  Kampanjer
  Monki-konton & community
  Sociala medier
  Användargenererat innehåll - #yesmonkistyle
  Evenemang
  Tävlingar
  Kundservice
  Utveckling & förbättring
  Skatt &redovisning
  Säkerhet & trygghet
  WiFi i butik
  Värva en vän
  Dataöverföring